این امر نشانه ی اعمال نادرست محاظ نانو بر روی سطح میباشد . لازم است در هنگام آماده سازی سطح و همچنین  اعمال محافظ نانو بر روی سطح مورد نظر خود ، تمام مراحل را به دقت اجرا و نکات قید شده را رعایت نمود.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.