نانوپوشش ها درچه دمایی بایداعمال شوند؟

نانو پوشش ها باید در دمایی بین ۵-۳۰ درجه سانتیگراد اعمال شوند و لایه محافظ نانو می تواند  تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل نماید.